logo Luboš MACHÁČEK

Luboš MACHÁČEK

více informací se dozvíte na 731566130

GDPR

Společnost Luboš Macháček, IČO 46240322, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Luboš Macháček jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

  • a) zajištění smluvních vztahů
  • b) prezentace společnosti
  • c) zajištění interních procesů společnosti

Kontaktní adresa správce:

Luboš Macháček, IČO 46240322, Terezy Novákové 1283/64, 621 00 Brno – Řečkovice, e-mail: info@stalyuklid.cz, ID schránky: 47tkigu

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a na základě čl. 6 odst. 1 písm. c), kdy zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány také na základě oprávněného zájmu správce, jakými jsou např. ochrana majetku a osob kamerovým systémem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není společnosti uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u správce osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.